Продаја некурентне робе

Материјали за продају

Спискови материјала за продају се налазе у продужетку и подељени су по пословним областима.

►Спискови некурентне робе (резервни делови и материјали са складишта):

  • Блок „Истраживање и производња” - Елемир
  • Блок „Прерада” - Панчево
  • Блок „Промет”- Нови Сад
  • Нафтагас нафтни сервиси - Зрењанин
  • Нафтагас технички сервиси - Зрењанин
  • Нафтагас транспорт - Зрењанин

Цена материјала изражена у динарима без урачунатог ПДВ-а, трошкове ПДВ-а сноси купац.Предметни материјали се продају у виђеном стању са локација које су приказане у табелама.Предност при избору купца има понуђач који понуди највећу цену за материјале. Уколико више понуђача понуди исту цену за материјале уз прихватање осталих услова, Продавац задржава право да одреди најповољнијег Купца.Продавац задржава право да не изврши избор ниједног понуђача.

Међусобни односи са Купцем ближе ће се уредити типском формом уговора о купопродаји који ће израдити НИС а.д. Нови Сад. Уколико изабрани понуђач не потпише понуђени му уговор у року од 5 радних дана од дана када му се достави на потписивање, сматраће се да је одустао од понуде

Достављање понуде и контакт

Понуду могу поднети правна лица а иста мора да буде потписана и печатирана од стране овлашћеног лица фирме и да садржи:

назив, адресу, телефон, мејл адресу понуђача, назив групе и редни број материјала, понуђени износ са и без ПДВ-а за сваку ставку у динарима посебно.

Уз понуду правна лица прилажу фотокопију извода из АПР и порески индентификациони број (ПИБ), образац – депоновог потписа.

Заинтересовани могу упутити захтев за разгледање предметних материјала и добити све информације:

srdjan.dobrosavljevic@nis.eu или на телефонски број (064) 888-1829 ; (021) 481-5215

Понуде се подносе у затвореним ковертама на адресу:

"НИС а.д. Нови Сад

Функција за МТ и СП и КИ

Дирекција за планирање,развој и управљање залихама

н/р Срђан Добросављевић

21000 Нови Сад, Народног Фронта 12"

– са назнаком „Понуда за НКР – Не отварати”.


Блок истраживање и производња (УПС)
Блок Прерада (РЕФ)
Блок Промет (ПРО)
Нафтагас нафтни сервиси (НФС)
Нафтагас технички сервиси (ТХС)
Нафтагас транспорт (ТРС)