Zakup nepokretne imovine

NIS a.d. Novi Sad oglašava prikupljanje pisanih ponuda za izdavanje u zakup nepokretne imovine:

1. POSLOVNI PROSTOR

Br. Adresa Površima u m2

Početna cena (eura/m2)

Delatnost

1

Лозница Доситеја Обрадовића бр. 6/1, први спрат

16,47

0,60

Trgovina, administrtivni poslovi

2a

Нови Сад, Арсе Теодоровића 5/1

Подрум - магацински простор - лева страна

508,49

1,00

Магацински простор

Нови Сад, Арсе Теодоровића 5/1

Подрум- магацински простор -десна страна

330,97 2,00 Магацински простор

Нови Сад, Арсе Теодоровића 5/1

Приземље - магацински простор - лева страна

176,96 1,50 Магацински простор

Нови Сад, Арсе Теодоровића 5/1

Приземље - канцеларијски простор - десна страна

186,36 3,50 Административни послови

Нови Сад, Арсе Теодоровића 5/1

1. спрат – канцеларијски простор - лева страна

549,38 3,00 Административни послови

Нови Сад, Арсе Теодоровића 5/1

2. спрат – канцеларијски простор

139,43 5,50 Административни послови
Нови Сад, Арсе Теодоровића 5/1, паркинг место бр. 6 - 25,00 месечно Паркирање путничких возила

3

Пожаревац, Синђелићева 31, локал бр. 2 29,47 2,98 Aдминистративни послови, услужне делатности
4 Пословни комплекс, Пожаревац, Карађорђева бб - 188,39 евра/месечно Занатске, административне и угоститељске делатности
5 Нови Београд, Милентија Поповића број 1, Локал број 3 36,80 5,50

Административни  послови, услужне делатности,

Расположив од 04.09.2018. године
6 Панчево, Змај Јовина 1              1 спрат 43,10 3,50 Административни послови, трговина, услужне делатности

 
 

2. STANOVI (trenutno nema raspoloživih)

Бр.

Адреса

Површина (м2)

Почетна цена (евра/месечно)

Намена

1

 

 

 

 

Napomena: Cena zakupa izražena u evrima plaća se u dinarskoj protivvrednosti evra, obračunata po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan prometa. Cena je bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

Poslovni prostori/stanovi se izdaju u viđenom stanju, na određeno vreme na rok od jedne godine za poslovne prostore, odnosno šest meseci za stanove, sa mogućnošću produženja, osim kod poslovnog prostora gde je drugačije navedeno u samom oglasu.

Detaljnije informacije se mogu dobiti putem linka u koloni tabele pod nazivom "Adresa".

Opciono korišćenje pripadajućeg inventara uz mesečnu nadoknadu u iznosu od 1% nabavne vrednosti inventara.

Zakupac je u obavezi da pored zakupnine snosi i troškove električne energije, vode, grejanja, telefona, čistoće, protivpožarne zaštite, poreza na imovinu, naknade za zaštitu životne sredine i druge pripadajuće troškove.

Troškovi prepravke i adaptacije, privođenja poslovnog prostora/stanova potrebnoj nameni, tekućeg i investicionog održavanja, uz prethodnu saglasnost Zakupodavca, padaju na teret Zakupca bez prava potraživanja od Zakupodavca.

Zakupac ne može zakupljeni poslovni prostor/stan ili njegov deo izdati u podzakup bez prethodne pisane saglasnosti Zakupodavca.

Prednost pri izboru ima ponuđač koji ponudi najveću cenu zakupa. Ukoliko više ponuđača ponudi istu visinu zakupnine uz prihvatanje ostalih uslova, Zakupodavac zadržava pravo da odredi najpovoljnijeg Zakupca.

Zakupodavac zadržava pravo da ne izvrši izbor nijednog ponuđača.

Međusobni odnosi sa ponuđačem bliže će se urediti ugovorom o zakupu i sporazumom o antikorupcijskom ponašanju (mogu se pogledati na linku ispred) koji će izraditi NIS a.d. Novi Sad. Ukoliko izabrani ponuđač ne potpiše ponuđeni mu ugovor o zakupu u roku od 7 dana od dana kada mu se dostavi na potpisivanje, smatraće se da je odustao od ponude.

Ponude mogu podneti pravna lica.

Rok za dostavu ponuda je: 24.07.2018. godine.

Ponuda za zakup poslovnog prostora/stanova treba da sadrži:
- naziv, adresu, telefon, faks, mejl adresu ponuđača,
- adresu i redni broj poslovnog prostora/stana za koju se prijavljuje iz oglasa,
- ponuđeni iznos zakupnine po m2 u eurima,
- delatnost kojom će se u poslovnom prostoru baviti,
- izjavu ponuđača da će poslovni prostor/stan uzeti u viđenom stanju i isti privesti nameni sopstvenim sredstvima bez prava potraživanja od zakupodavca,

Uz ponudu pravna lica prilažu fotokopiju izvoda iz registra privrednih subjekta i poreski indentifikacioni broj (PIB).

Zainteresovani mogu uputiti zahtev za razgledanje poslovnog prostora/stana i dobiti sve informacije u vezi sa poslovnim prostorom na mejl prvoslav.spasic@nis.eu, (064) 888 5111, ili na mejl ivan.lj.krstic@nis.eu, (064) 888 1683.

O rezultatu javno prikupljenih ponuda ponuđači će biti obavešteni u roku od 30 dana po isteku roka za podnošenje ponuda.

Ponude se podnose u zatvorenim koveratama na adresu: NIS a.d. Novi Sad, Direkcija za upravljanje imovinom, Sektor zakupa nepokretne imovine; 21 000 Novi Sad, Narodnog fronta 12 – sa naznakom „Ne otvarati-ponuda za zakup poslovnog prostora/stana“.


 

3. RESTORANI

Бр.

Адреса

Површина (м2)

Почетна цена закупа еура/месечно

Намена

Опрема и инвентар
    1          Ресторан у саставу бензинске станице Сава са припадајућом опремом, Београд, Арсенија Чарнојевића бб (расположив од 06.06.2018. године)                       286,29                                                                              1.064,64 + опрема 358,79                                                             Угоститељске делатности                -           Списак опреме и инвентара (обавезно преузимање)                           

Napomena: Cena zakupa se uvećava za iznos naknade za pripadajuću opremu i inventar Restorana i to u visini od 1% od vrednosti/mesečno (opciono).

Detaljnije informacije se mogu dobiti putem linka u koloni tabele pod nazivom "Adresa".

Cena zakupa izražena u evrima plaća se u dinarskoj protivvrednosti evra, obračunatoj po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan prometa.
Cena je bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

Restorani se izdaju u viđenom stanju.

Troškovi prepravke i adaptacije, privođenja restorana potrebnoj nameni, tekućeg i investicionog održavanja, uz prethodnu saglasnost Zakupodavca, padaju na teret Zakupca bez prava potraživanja od Zakupodavca.

Zakupac ne može zakupljeni restoran ili njegov deo izdati u podzakup bez prethodne pisane saglasnosti Zakupodavca.

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša predložena cena zakupa (uzimajući u obzir i zakup pripadajuće opreme i inventara restorana).

Ukoliko više ponuđača dostavi istu ponudu, uz prihvatanje ostalih uslova, prednost ima Zakupac koji ponudi veću cenu.

Zakupodavac zadržava pravo da ne izvrši izbor nijednog ponuđača.

Međusobni odnosi sa ponuđačem bliže će se urediti ugovorom o zakupu i sporazumom o antikorupcijskom ponašanju (mogu se pogledati na linku ispred) koji će izraditi NIS a.d. Novi Sad.

Ponude mogu podneti pravna lica.

Rok za dostavu ponuda je: 24.07.2018. godine.

Ponuda za zakup restorana u sastavu benzinskih stanica treba da sadrži:
-naziv, adresu, telefon, faks, mejl adresu ponuđača,
-adresu i redni broj poslovnog prostora za koju se prijavljuje iz oglasa,
-ponuđeni iznos zakupnine po u eurima/mesečno (sa ili bez opreme i inventara),
-izjavu ponuđača da će poslovni prostor uzeti u viđenom stanju i isti privesti nameni sopstvenim sredstvima bez prava potraživanja od zakupodavca.

Uz ponudu pravna lica prilažu fotokopiju izvoda iz registra privrednih subjekta i poreski indentifikacioni broj (PIB).

Zainteresovani mogu uputiti zahtev za razgledanje restorana i dobiti sve informacije u vezi sa poslovnim prostorom na mejl prvoslav.spasic@nis.eu, (064) 888 5111.