Prodaja nekurentne robe

Spiskovi materijala za prodaju se nalaze u produžetku i podeljeni su po poslovnim oblastima.

►Spiskovi nekurentne robe (rezervni delovi i materijali sa skladišta):

  • Blok „Istraživanje i proizvodnja” - Elemir
  • Blok „Prerada” - Pančevo
  • Blok „Promet” - Novi Sad
  • Naftagas naftni servisi - Zrenjanin
  • Naftagas tehnički servisi - Zrenjanin
  • Naftagas transport - Zrenjanin

Cena materijala izražena u dinarima bez uračunatog PDV-a, troškove PDV-a snosi kupac.Predmetni materijali se prodaju u viđenom stanju sa lokacija koje su prikazane u tabelama.Prednost pri izboru kupca ima ponuđač koji ponudi najveću cenu za materijale. Ukoliko više ponuđača ponudi istu cenu za materijale uz prihvatanje ostalih uslova, Prodavac zadržava pravo da odredi najpovoljnijeg Kupca.Prodavac zadržava pravo da ne izvrši izbor nijednog ponuđača.
 

Međusobni odnosi sa Kupcem bliže će se urediti tipskom formom ugovora o kupoprodaji koji će izraditi NIS a.d. Novi Sad. Ukoliko izabrani ponuđač ne potpiše ponuđeni mu ugovor u roku od 5 radnih dana od dana kada mu se dostavi na potpisivanje, smatraće se da je odustao od ponude.

Ponudu mogu podneti pravna lica a ista mora da bude potpisana i pečatirana od strane ovlašćenog lica firme i da sadrži:

  • naziv, adresu, telefon, mejl adresu ponuđača,
  • naziv grupe i redni broj materijala,
  • ponuđeni iznos sa i bez PDV-a za svaku stavku u dinarima posebno.

Uz ponudu pravna lica prilažu fotokopiju izvoda iz APR i poreski indentifikacioni broj (PIB), obrazac – deponovog potpisa.

Zainteresovani mogu uputiti zahtev za razgledanje predmetnih materijala i dobiti sve informacije:

srdjan.dobrosavljevic@nis.eu ili na telefonski broj (064) 888-1829 ; (021) 481-5215

Ponude se podnose u zatvorenim kovertama na adresu:

"NIS a.d. Novi Sad

Funkcija za nabavku

n/r Srđan Dobrosavljević

11000 Beograd, Milentija Popovića 1

– sa naznakom „Ponuda za NKR – Ne otvarati”.


Blok istraživanje i proizvodnja (UPS)
Blok Prerada (REF)
Blok Promet (PRO)
Naftagas naftni servisi (NFS)
Naftagas tehnički servisi (THS)
Naftagas transport (TRS)