Закуп непокретне имовине

 

НИС а.д. Нови Сад оглашава прикупљање писаних понуда за издавање у закуп непокретне имовине према следећем огласу:

1. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР

Бр. Адреса Површина у м2

Почетна цена (евра/м2)

Делатност

1a

Нови Сад, Арсе Теодоровића 5/1

Подрум - магацински простор - лева страна

437,64

0,60

Магацински простор

Нови Сад, Арсе Теодоровића 5/1

Подрум- магацински простор -десна страна

172,39 1,50 Магацински простор

Нови Сад, Арсе Теодоровића 5 

приземље -        канцелариjски простор -      десна страна

15,74 3,00 Aдминистративни послови

Нови Сад, Арсе Теодоровића 5 

приземље -        канцелариjски простор -      лева страна

32,49 2,50 Административни послови

Нови Сад, Арсе Теодоровића 5 

први спрат -    канцелариjски простор -     лева страна

369,44 2,50 Административни послови

Нови Сад, Арсе Теодоровића 5/1

Први спрат – канцеларијски простор -  централна страна

246,54 4,00

Административни послови

Услов: понуда за цео простор

Нови Сад, Арсе Теодоровића 5/1

Први спрат - канцеларијски простор - централна страна

15,76 2,50

Административни послови

Нови Сад, Арсе Теодоровића 5

паркинг места број  9,13,14, 17,18,19

-  по 25,00/месец

Паркирање путничких возила

Услов: уз понуду за закуп пословног простора у пословној згради у Новом Саду,  Арсе Теодоровића број 5,  или по већ закљученом уговору о закупу пословног простора у пословној згради у Новом Саду,  Арсе Теодоровића број 5., у површини од 90 до 110 м1 по 1 паркинг месту

за понуде преко 500м2 за пословне просторе под редним бројевима 1а, 1б, 1в и 1д

500 + за 10% мања цена од почетне цене закупа за 1а, 1б, 1в, 1г,1ђ

 

-

за понуде преко 1.000м2 за пословне просторе под редним бројевима 1а, 1б, 1в и 1д 1000+ за 15% мања цена од почетне цене закупа за 1а, 1б, 1в, 1г, 1ђ -
2 Нови Сад, Народног фронта 12, локал бр. 12 46,80 10,50 Административни послови
3

Београд, Милентија Поповића број 1, Локал број 3

36,80 5,4 Административни послови, услужне делатности
4 Комплекс Врање, Маричка број 3 Продавница корисне површине 42 м2, са припадајућим земљиштем кп 6052/5 КО Врање 1 површине 378 м2 84 е/месец

Административни пословни, услужне делатности,

Комплекс се не може користити за делатност трговине течним нафтним гасом

2. СТАНОВИ

Бр. Адреса Површина у м2

Почетна цена (евра/м2)

Делатност
1

Београд, Интернационалних бригада, 4 стан број 12

60,63 300,00 становање
2 Београд, Иван Бегова 5/9, стан број 9 88 400,00 становање

 

3. РЕСТОРАНИ (тренутно нема расположивих)

4. СТОВАРИШТА

Бр.

Адреса

Опис

Почетна цена закупа евра/месечно

Намена

1 Нови Кнежевац, Карађорђева бр. 113 Складиште Нови Кнежевац (складиште површине у основи 81 м2, стоваришни простор површине у основи 107 м2 (и подрум корисне површине 95,79 м2) и рампа површине у основи 28 м2), ближе описано у информацији 70,00

Складиштење робе

2 Бања Лука, Приштинска бб Зграда Стоваришта са припападајућом саобраћајницом, опремом и земљиштем,  ближе описано у у информацији  400,00

Магацински простор,одлагање грађе и паркинг простор на земљишту.

Рок закупа 5 година

3 Шабац, Синђелићева  44 Зграда магацина,Отворено складиште бачви  и припадајуће земљиште , ближе описано у  информацији  150,00

Магацински простор

Рок закупа 2 године
4 Врбас, Кулски пут бб објекат, полигони,подобјекти, саобраћајница, тачкасти, линијски објекти са припадајућим земљиштем, ближе описано у  информацији  500,00

Складиштење и административни послови у објекту, одлагање и паркинг простор на осталом делу Стоваришта

Рок закупа 2 године

 5. ЗЕМЉИШТЕ

Редни број

Адреса земљишта

Опис предмета закупа

Почетна цена закупа

еура/ месечно

Делатност/

намена земљишта

 

1

Ниш, Пантелејска бб

Грађевинско земљиште катастарски број  5489 КО Ниш Пантелеј површине 770м2

150,00

Паркинг простор

Изградње објекта: занатске, комерцијалне,административне делатности, сервисне услуге, трговина и угоститељство 

 Рок закупа  5 година

 

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ОГЛАСУ

Детаљније Информације о непокретностима, као и условима и ограничењима закупа за сваку непокретност се могу видети путем линка, у колони «Адреса» табела под тачкама 1, 2, 3, 4 и 5.

Непокретности се дају у закуп у виђеном стању, без могућности давања (у целости или делимично) у подзакуп 3. лицима (без претходне писане сагласности НИС а.д.).

Рок закупа: на одређено време, на рок од 1 (једне) године, са могућношћу продужења, осим ако није другачије наведено у самом Огласу и Информацији о непокретности.

Цена закупа:  изражена у еврима плаћа се у динарској противвредности евра, обрачунатој по средњем курсу Народне банке Србије на дан промета. Цена је без урачунатог пореза на додату вредност.

Опционо коришћење припадајуће опреме и инвентара, дефинисано у Информацији уз месечну надокнаду у висини од 1% набавне вредности у пословним књигама НИС а.д. .

Закупац је у обавези да поред закупнине плаћа и пратеће трошкове дефинисане у Информацији.

Извођење радова на непокретности: привођење потребној намени, преправке и побољшања могућа уз претходну сагласност НИС а.д. о трошку Закупца.

Закупац је у обавези да по Уговору о закупу непокретности достави одговарајуће полисе осигурања и средство обезбеђења (меница, сигурносни депозит, банкарсак гаранција).

 

ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Заинтересовани могу упутити захтев за разгледање непокретности и добити све релевантне информације у вези са непокретностима на мејлове:

prvoslav.spasic@nis.eu , (064) 888 5111 или

savo.vukadinovic@nis.eu (064) 888 5106.

Понуде за пословне просторе, стоваришта, ресторане и земљиште могу поднети правна лица, а понуде за станове и земљиште физичка лица.

Рок за доставу понуда је08.03.2021. године.

Понуда за закуп треба да садржи:

 • опште податке понуђача:

 • за правна лица: назив, седиште, број жиро рачуна, контакт телефон и мејл понуђача

 • за физичка лица: име и презиме, адресу пребивалишта/становања, број личне карте, број жиро рачуна, контакт телефон и мејл понуђача,

   

 • податке о непокретности:

 • редни број и адресу непокретности из Огласа за који се подноси понуда,

 • понуђени износ закупнине у еурима,

 • намена/делатност којом ће се понуђач у непокретности бавити,

 • изјаву понуђача да ће непокретност узети у виђеном стању и исту привести намени сопственим средствима без права потраживања од НИС а.д.

Уз понуду прилаже се следећа документација:

1) за правна лица:

 • фотокопија извода из регистра привредних субјекта и

 • порески индентификациони број (ПИБ).

2) за физичка лица:

 • фотокопија личне карте.

 

Понуде се подносе у затвореним ковертама са назнаком „Не отварати-понуда за закуп пословног простора/стана/ стоваришта /ресторана/земљишта“ (у зависности за коју непокретност се конкурише да ли за пословни простор или за стан или ресторан или стовариште или земљиште нпр. „Не отварати – понуда за закуп стана“), на адресу:

НИС а.д. Нови Сад

за Департман за управљање имовином, Сектор закупа непокретне имовине

Народног фронта број 12, 21 000 Нови Сад или Милентија Поповића број 1, 11 000 Београд.
 

О резултату јавно прикупљених понуда понуђачи ће бити обавештени у року од 30 (тридесет) дана по истеку рока за подношење понуда.

Предност при избору има понуда са највишом ценом закупа за конкретну непокретност. Уколико више понуда са истом ценом закупа,  уз прихватање осталих услова, НИС а.д.  задржава право да одреди најповољнију понуду

НИС а.д. задржава право да не изврши избор понуде.

Међусобни односи са изабраним понуђачем ближе ће се уредити Уговором о закупу,  Споразумом о антикорупцијском понашању , по потреби  и ХСЕ Споразумом

Уколико изабрани понуђач не потпише понуђена уговорна документа у року од 7 (седам) дана од дана када му се достави на потписивање, сматраће се да је одустао од понуде.

 

 

 


 

 

 

Како бисмо Вам омогућили боље корисничко искуство, ова странице користи колачиће (cookie). Употреба колачића