Закуп непокретне имовине

НИС а.д. Нови Сад оглашава прикупљање писаних понуда за уговарање  пословно-техничке сарадње за следећу  станицу за снабдевање горивом:

                                                                             

Ред.број

                           Станица за снабдевање горивом

 

Адреса објекта ( станице )

                                      Почетна цена закупнине(еура/месечно)

Минимална количина нафтних деривата за уговарање ( у 1.000 лит.год.)

1.                                      

Здравиње

Ул. Срнеће бб, К.О. Здравиње, Општина Крушевац

500

300

2.

Милутовац

Ул. Милутовац бр. 153, К.О. Милутовац , Општина Трстеник

500

300

3.

Богојево

Ул. Штранд бб, К.О. Богојево,  Oпштина Оџаци

700

420

4.

Венчане

Ул. Магловац бб, К.О. Венчане,  Oпштина Аранђеловац

500

465

5.

Рударе

Ул. Лугови бб, К.О. Рударе,  Oпштина Куршумлија

500

300

6.

Котеж

Ул. Сутјеска 8/87, К.О. Крњача,  Oпштина Палилула, Град Београд

2.500

600

7.

Рибаре

Ул. Лаз бб, К.О. Рибаре,  Oпштина Крушевац

500

400

Напомена: Цена месечне закупнине изражена у еврима плаћа се у динарској противвредности евра, обрачунатa по средњем курсу Народне банке Србије на дан фактурисања. Цена је без урачунатог пореза на додату вредност.

Станице за снабдевање горивом се уговарају за пословно-техничку сарадњу на одређено време,  у виђеном стању.

Намена станица за снабдевање горивом: Обављање енергетске делатности трговине моторним и другим горивима, на станицама за снабдевање возила

Корисник је у обавези да поред закупнине сноси и трошкове електричне енергије, воде, грејања, телефона, чистоће, противпожарне заштите као и остале таксе и накнаде у вези са функционисањем објекта станице за снабдевање горивом.

Трошкови преправке и адаптације,  текућег и инвестиционог одржавања, уз претходну сагласност Друштва, падају на терет Корисника без права потраживања од Друштва.

Корисник  не може уговорену станицу за снабдевање горивом или  њен  део издати у подзакуп.

Примопредаја објеката:  новембар 2018.г.

Друштво  задржава право да одреди најповољнијег Корисника-понуђача.

Друштво задржава право да не изврши избор ниједног понуђача.

Међусобни односи са понуђачем ближе ће се уредити Уговором о пословно-техничкој сарадњи (Типска форма СА-08.06.29-032, верзија 4.0.) који ће израдити НИС а. д. Нови Сад. Уколико изабрани понуђач не потпише понуђени  уговор о пословно-техничкој сарадњи  у року од 7 дана од дана када му се достави на потписивање, сматраће се да је одустао од понуде.

Понуде могу поднети  искључиво правна лица.

Рок за доставу понуда је 12.10.2018. године, до 16 часова.

Документација за уговарање  пословно-техничке сарадње садржи:

- Образац за проверу правног лица-понуђача.

- Фотокопију  извода из регистра привредних субјеката.

- Профил Понуђача: основне информације о Понуђачу које укључују пословање, делатност, опис производа и услуга, малопродајне мреже за продају нафтних деривата (ако постоји), тренутан број запослених, висина пословних прихода према последњем усвојеном финансијском извештају и остале битне пословне информације о Понуђачу.

- Изјава о власничкој структури.

- Изјава понуђача да  не постоје законска ограничења да понуђач постане Корисник бензинских станица, да овлашћено лице није осуђивано и да се против овлашћеног лица не воде кривични поступци.

- Изјава овлашћеног лица понуђача о безусловном прихватању текста Уговора о пословно-техничкој сарадњи.

- Изјаву овлашћеног лица Понуђача о непостојању правних спорова или неизмирених обавеза према НИС  а.д. Нови Сад.

-  Попуњен  и оверен образац Понуде, као и Прилог 1 – Спецификација нафтних деривата.

- Пуномоћје или други документ којом се доказује да је лице које је потписало Понуду овлашћено да то учини у име  Понуђача

Заинтересовани могу добити  све информације  и документацију у вези са станицама за снабдевање горивом, као и   упутити захтев за разгледање станица за снабдевање горивом на е-mail  mladen.popara@nis.eu или на тел. бројеве: 011 205 8314; 064 888 6743.

О резултату  прикупљених понуда понуђачи ће бити обавештени у року од 15 дана по истеку рока за подношење понуда

Понуде се подносе у затвореним ковертама на адресу:

НИС а.д. Нови Сад, Блок Промет, Дирекција за стратешку контролу и развој, 11070 Београд, Милентија Поповића бр. 1 – са назнаком „Не отварати-понуда за уговарање пословно-техничке сарадње на станицама за снабдевање горивом НИС а.д. Нови Сад“.

НИС а.д. Нови Сад оглашава прикупљање писаних понуда за издавање у закуп непокретне имовине:

1. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР

Бр. Адреса Површина у м2

Почетна цена (еура/м2)

Делатност

1a

Нови Сад, Арсе Теодоровића 5/1

Подрум - магацински простор - лева страна

508,49

1,00

Магацински простор

Нови Сад, Арсе Теодоровића 5/1

Подрум- магацински простор -десна страна

281,75 2,00 Магацински простор

Нови Сад, Арсе Теодоровића 5/1

Приземље - магацински простор - лева страна

176,96 1,50 Магацински простор

Нови Сад, Арсе Теодоровића 5/1

Први спрат - канцеларијски простор - лева страна

415,79 3,00 Административни послови

Нови Сад, Арсе Теодоровића 5/1

Други спрат – канцеларијски простор - десна централна и лева централна страна

139,43 5,50 Административни послови
Нови Сад, Арсе Теодоровића 5/1, паркинг место бр. 6 - 25,00 месечно Паркирање путничких возила
2 Пословни комплекс, Пожаревац, Карађорђева бб - 188,39 евра/месечно Занатске, административне и угоститељске делатности
3 Панчево, Змај Јовина 1              1 спрат 43,10 3,50 Административни послови, трговина, услужне делатности
4 Пословни комплекс, Београд, Милана Ракића 52 - 1.850,00 евра/месечно Административни послови, трговина, услужне делатности

 
 

2. СТАНОВИ (тренутно нема расположивих)

Бр.

Адреса

Површина (м2)

Почетна цена (евра/месечно)

Намена

1

 

 

 

 

Напомена: Цена закупа изражена у еврима плаћа се у динарској противвредности евра, обрачунатa по средњем курсу Народне банке Србије на дан промета. Цена је без урачунатог пореза на додату вредност.

Пословни простори/станови се издају у виђеном стању, на одређено време на рок од једне године за пословне просторе, односно шест месеци за станове, са могућношћу продужења, oсим код пословног простора где је другачије наведено у самом огласу.

Детаљније информације се могу добити путем линка у колони табеле под називом "Адреса".

Опционо коришћење припадајућег инвентара уз месечну надокнаду у износу од 1% набавне вредности инвентара.

Закупац је у обавези да поред закупнине сноси и трошкове електричне енергије, воде, грејања, телефона, чистоће, противпожарне заштите, пореза на имовину, накнаде за заштиту животне средине и друге припадајуће трошкове.

Трошкови преправке и адаптације, привођења пословног простора/станова потребној намени, текућег и инвестиционог одржавања, уз претходну сагласност Закуподавца, падају на терет Закупца без права потраживања од Закуподавца.

Закупац не може закупљени пословни простор/стан или његов део издати у подзакуп без претходне писане сагласности Закуподавца.

Предност при избору има понуђач који понуди највећу цену закупа. Уколико више понуђача понуди исту висину закупнине уз прихватање осталих услова, Закуподавац задржава право да одреди најповољнијег Закупца.

Закуподавац задржава право да не изврши избор ниједног понуђача.

Међусобни односи са понуђачем ближе ће се уредити уговором о закупу и споразумом о антикорупцијском понашању  (могу се погледати на линку испред) који ће израдити НИС а.д. Нови Сад. Уколико изабрани понуђач не потпише понуђени му уговор о закупу у року од 7 дана од дана када му се достави на потписивање, сматраће се да је одустао од понуде.

Понуде могу поднети правна лица.

Рок за доставу понуда је: 05.11.2018. године.

Понуда за закуп пословног простора/станова треба да садржи:
- назив, адресу, телефон, факс, мејл адресу понуђача,
- адресу и редни број пословног простора/стана за коју се пријављује из огласа,
- понуђени износ закупнине по м2 у еурима,
- делатност којом ће се у пословном простору бавити,
- изјаву понуђача да ће пословни простор/стан узети у виђеном стању и исти привести намени сопственим средствима без права потраживања од закуподавца,

Уз понуду правна лица прилажу фотокопију извода из регистра привредних субјекта и порески индентификациони број (ПИБ).

Заинтересовани могу упутити захтев за разгледање пословног простора/стана и добити све информације у вези са пословним простором на mејл prvoslav.spasic@nis.eu, (064) 888 5111, или на мејл ivan.lj.krstic@nis.eu, (064) 888 1683.

О резултату јавно прикупљених понуда понуђачи ће бити обавештени у року од 30 дана по истеку рока за подношење понуда.

Понуде се подносе у затвореним ковератама на адресу: НИС а.д. Нови Сад, Дирекција за управљање имовином, Сектор закупа непокретне имовине; 21 000 Нови Сад, Народног фронта 12 – са назнаком „Не отварати-понуда за закуп пословног простора/стана“.
 
 

3. РЕСТОРАНИ

Бр.

Адреса

Површина (м2)

Почетна цена закупа еура/месечно

Намена

Опрема и инвентар
    1     Комплекс_ Ресторан Рибарско острво, Нови Сад, Рибарско острво бб      -          730                     Административни послови, услужне делатности              Нема 

Напомена: Цена закупа се увећава за износ накнаде за припадајућу опрему и инвентар Ресторана и то у висини од 1% од вредности/месечно (опционо).

Детаљније информације се могу добити путем линка у колони табеле под називом "Адреса".

Цена закупа изражена у еврима плаћа се у динарској противвредности евра, обрачунатој по средњем курсу Народне банке Србије на дан промета.
Цена је без урачунатог пореза на додату вредност.

Ресторани се издају у виђеном стању.

Трошкови преправке и адаптације, привођења ресторана потребној намени, текућег и инвестиционог одржавања, уз претходну сагласност Закуподавца, падају на терет Закупца без права потраживања од Закуподавца.

Закупац не може закупљени ресторан или његов део издати у подзакуп без претходне писане сагласности Закуподавца.

Критеријум за избор најповољније понуде је највиша предложена цена закупа (узимајући у обзир и закуп припадајуће опреме и инвентара ресторана).

Уколико више понуђача достави исту понуду, уз прихватање осталих услова, предност има Закупац који понуди већу цену.

Закуподавац задржава право да не изврши избор ниједног понуђача.

Међусобни односи са понуђачем ближе ће се уредити уговором о закупу и споразумом о антикорупцијском понашању (могу се погледати на линку испред) који ће израдити НИС а.д. Нови Сад.

Понуде могу поднети правна лица.

Рок за доставу понуда је: 05.11.2018. године.

Понуда за закуп ресторана у саставу бензинских станица треба да садржи:
-назив, адресу, телефон, факс, мејл адресу понуђача,
-адресу и редни број пословног простора за коју се пријављује из огласа,
-понуђени износ закупнине по у еурима/месечно (са или без опреме и инвентара),
-изјаву понуђача да ће пословни простор узети у виђеном стању и исти привести намени сопственим средствима без права потраживања од закуподавца.

Уз понуду правна лица прилажу фотокопију извода из регистра привредних субјекта и порески индентификациони број (ПИБ).

Заинтересовани могу упутити захтев за разгледање ресторана и добити све информације у вези са пословним простором на mејл prvoslav.spasic@nis.eu, (064) 888 5111, или на мејл ivan.lj.krstic@nis.eu, (064) 888 1683.

О резултату прикупљених понуда понуђачи ће бити обавештени у року од 30 дана по истеку рока за подношење понуда.

Понуде се достављају у затвореним ковератама на адресу: НИС а.д. Нови Сад, Дирекција за управљање имовином, Сектор закупа непокретне имовине; 21 000 Нови Сад, Народног фронта 12 – са назнаком „Не отварати-понуда за закуп ресторана“.
 
 

4. СТОВАРИШТА

Бр.

Адреса

Опис

Површина (м2)

Почетна цена закупа еура/месечно

Намена

1 Нови Кнежевац, Карађорђева бр. 113 Складиште комбинованог објекта БС Нови Кнежевац и стоваришни простор 301,69 40,00

Складиштење робе

Ограничење:

Забрана стављања у промет нафте, нафтних деривата и робе широке потрошње

2 Пожаревац, Ђуре Ђаковића бб Објекти, резервоари, пратећи садржај и опрема, припадајуће земљиште,  ближе описано у у информацији  о стоваришту - 1.000,00 Магацински и канцеларијски простор
3 Бања Лука, Приштинска бб Стовариште Бања Лука - 660,00 Магацински простор

Напомена: Цена закупа изражена у еврима плаћа се у динарској противвредности евра, обрачунатa по средњем курсу Народне банке Србије на дан фактурисања. Цена је без урачунатог пореза на додату вредност.

Стоваришта се издају у виђеном стању, на одређено време на рок од 1 године са могућношћу продужења, осим код стоваришта где је другачије наведено у самом огласу.

Детаљније информације се могу добити путем линка у колони табеле под називом "Адреса".

Опционо коришћење припадајућег инвентара уз месечну надокнаду у износу од 1% набавне вредности инвентара.

Закупац је у обавези да поред закупнине сноси и трошкове електричне енергије, воде, грејања, телефона, чистоће, противпожарне заштите, накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта.

Трошкови преправке и адаптације, привођења стоваришта потребној намени, текућег и инвестиционог одржавања, уз претходну сагласност Закуподавца, падају на терет Закупца без права потраживања од Закуподавца.

Закупац не може закупљено стовариште или његов део издати у подзакуп без претходне писане сагласности Закуподавца.

Предност при избору има понуђач који понуди највећу цену закупа. Уколико више понуђача понуди исту висину закупнине уз прихватање осталих услова, Закуподавац задржава право да одреди најповољнијег Закупца.

Закуподавац задржава право да не изврши избор ниједног понуђача.

Међусобни односи са понуђачем ближе ће се уредити уговором о закупу и споразумом о антикорупцијском понашању (могу се погледати на линку испред) који ће израдити НИС а.д. Нови Сад. Уколико изабрани понуђач не потпише понуђени му уговор о закупу у року од 7 дана од дана када му се достави на потписивање, сматраће се да је одустао од понуде.

Понуде могу поднети правна лица.

Рок за доставу понуда је: 05.11.2018. године.

Понуда за закуп стоваришта треба да садржи:

– назив, адресу, телефон, факс, мејл адресу понуђача,
- адресу и редни број стоваришта за коју се пријављује из огласа,
- понуђени износ закупнине по м2 у еурима,
- делатност којом ће се у стоваришту бавити,
- изјаву понуђача да ће стовариште узети у виђеном стању и исти привести намени сопственим средствима без права потраживања од закуподавца.

Уз понуду правна лица прилажу фотокопију извода из регистра привредних субјекта и порески индентификациони број (ПИБ).

Заинтересовани могу упутити захтев за разгледање пословног простора/стана и добити све информације у вези са пословним простором на mејл prvoslav.spasic@nis.eu, (064) 888 5111, или на мејл ivan.lj.krstic@nis.eu, (064) 888 1683