Закуп непокретне имовине

НИС а.д. Нови Сад оглашава прикупљање писаних понуда за издавање у закуп непокретне имовине:

1. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР

Бр. Адреса Површина у м2

Почетна цена (еура/м2)

Делатност

1

Лозница Доситеја Обрадовића бр. 6/1, први спрат

16,47

0,60

Трговина, административни послови

2a

Нови Сад, Арсе Теодоровића 5/1

Подрум - магацински простор - лева страна

508,49

1,00

Магацински простор

Нови Сад, Арсе Теодоровића 5/1

Подрум- магацински простор -десна страна

281,75 2,00 Магацински простор

Нови Сад, Арсе Теодоровића 5/1

Приземље - магацински простор - лева страна

176,96 1,50 Магацински простор

Нови Сад, Арсе Теодоровића 5/1

Приземље - канцеларијски простор - десна страна

186,36 3,50 Административни послови

Нови Сад, Арсе Теодоровића 5/1

1. спрат – канцеларијски простор - лева страна

549,38 3,00 Административни послови

Нови Сад, Арсе Теодоровића 5/1

2. спрат – канцеларијски простор

139,43 5,50 Административни послови
Нови Сад, Арсе Теодоровића 5/1, паркинг место бр. 6 - 25,00 месечно Паркирање путничких возила

3

Пожаревац, Синђелићева 31, локал бр. 2 29,47 2,98 Aдминистративни послови, услужне делатности
4 Пословни комплекс, Пожаревац, Карађорђева бб - 188,39 евра/месечно Занатске, административне и угоститељске делатности
5 Нови Београд, Милентија Поповића број 1, Локал број 3 36,80 5,50

Административни  послови, услужне делатности,

Расположив од 04.09.2018. године

6 Панчево, Змај Јовина 1              1 спрат 43,10 3,50 Административни послови, трговина, услужне делатности

 
 

2. СТАНОВИ (тренутно нема расположивих)

Бр.

Адреса

Површина (м2)

Почетна цена (евра/месечно)

Намена

1

 

 

 

 

Напомена: Цена закупа изражена у еврима плаћа се у динарској противвредности евра, обрачунатa по средњем курсу Народне банке Србије на дан промета. Цена је без урачунатог пореза на додату вредност.

Пословни простори/станови се издају у виђеном стању, на одређено време на рок од једне године за пословне просторе, односно шест месеци за станове, са могућношћу продужења, oсим код пословног простора где је другачије наведено у самом огласу.

Детаљније информације се могу добити путем линка у колони табеле под називом "Адреса".

Опционо коришћење припадајућег инвентара уз месечну надокнаду у износу од 1% набавне вредности инвентара.

Закупац је у обавези да поред закупнине сноси и трошкове електричне енергије, воде, грејања, телефона, чистоће, противпожарне заштите, пореза на имовину, накнаде за заштиту животне средине и друге припадајуће трошкове.

Трошкови преправке и адаптације, привођења пословног простора/станова потребној намени, текућег и инвестиционог одржавања, уз претходну сагласност Закуподавца, падају на терет Закупца без права потраживања од Закуподавца.

Закупац не може закупљени пословни простор/стан или његов део издати у подзакуп без претходне писане сагласности Закуподавца.

Предност при избору има понуђач који понуди највећу цену закупа. Уколико више понуђача понуди исту висину закупнине уз прихватање осталих услова, Закуподавац задржава право да одреди најповољнијег Закупца.

Закуподавац задржава право да не изврши избор ниједног понуђача.

Међусобни односи са понуђачем ближе ће се уредити уговором о закупу и споразумом о антикорупцијском понашању  (могу се погледати на линку испред) који ће израдити НИС а.д. Нови Сад. Уколико изабрани понуђач не потпише понуђени му уговор о закупу у року од 7 дана од дана када му се достави на потписивање, сматраће се да је одустао од понуде.

Понуде могу поднети правна лица.

Рок за доставу понуда је: 03.09.2018. године.

Понуда за закуп пословног простора/станова треба да садржи:
- назив, адресу, телефон, факс, мејл адресу понуђача,
- адресу и редни број пословног простора/стана за коју се пријављује из огласа,
- понуђени износ закупнине по м2 у еурима,
- делатност којом ће се у пословном простору бавити,
- изјаву понуђача да ће пословни простор/стан узети у виђеном стању и исти привести намени сопственим средствима без права потраживања од закуподавца,

Уз понуду правна лица прилажу фотокопију извода из регистра привредних субјекта и порески индентификациони број (ПИБ).

Заинтересовани могу упутити захтев за разгледање пословног простора/стана и добити све информације у вези са пословним простором на mејл prvoslav.spasic@nis.eu, (064) 888 5111, или на мејл ivan.lj.krstic@nis.eu, (064) 888 1683.

О резултату јавно прикупљених понуда понуђачи ће бити обавештени у року од 30 дана по истеку рока за подношење понуда.

Понуде се подносе у затвореним ковератама на адресу: НИС а.д. Нови Сад, Дирекција за управљање имовином, Сектор закупа непокретне имовине; 21 000 Нови Сад, Народног фронта 12 – са назнаком „Не отварати-понуда за закуп пословног простора/стана“.
 
 

3. РЕСТОРАНИ (тренутно нема расположивих)

Бр.

Адреса

Површина (м2)

Почетна цена закупа еура/месечно

Намена

Опрема и инвентар
    1                                                                -    

Напомена: Цена закупа се увећава за износ накнаде за припадајућу опрему и инвентар Ресторана и то у висини од 1% од вредности/месечно (опционо).

Детаљније информације се могу добити путем линка у колони табеле под називом "Адреса".

Цена закупа изражена у еврима плаћа се у динарској противвредности евра, обрачунатој по средњем курсу Народне банке Србије на дан промета.
Цена је без урачунатог пореза на додату вредност.

Ресторани се издају у виђеном стању.

Трошкови преправке и адаптације, привођења ресторана потребној намени, текућег и инвестиционог одржавања, уз претходну сагласност Закуподавца, падају на терет Закупца без права потраживања од Закуподавца.

Закупац не може закупљени ресторан или његов део издати у подзакуп без претходне писане сагласности Закуподавца.

Критеријум за избор најповољније понуде је највиша предложена цена закупа (узимајући у обзир и закуп припадајуће опреме и инвентара ресторана).

Уколико више понуђача достави исту понуду, уз прихватање осталих услова, предност има Закупац који понуди већу цену.

Закуподавац задржава право да не изврши избор ниједног понуђача.

Међусобни односи са понуђачем ближе ће се уредити уговором о закупу и споразумом о антикорупцијском понашању (могу се погледати на линку испред) који ће израдити НИС а.д. Нови Сад.

Понуде могу поднети правна лица.

Рок за доставу понуда је: 03.09.2018. године.

Понуда за закуп ресторана у саставу бензинских станица треба да садржи:
-назив, адресу, телефон, факс, мејл адресу понуђача,
-адресу и редни број пословног простора за коју се пријављује из огласа,
-понуђени износ закупнине по у еурима/месечно (са или без опреме и инвентара),
-изјаву понуђача да ће пословни простор узети у виђеном стању и исти привести намени сопственим средствима без права потраживања од закуподавца.

Уз понуду правна лица прилажу фотокопију извода из регистра привредних субјекта и порески индентификациони број (ПИБ).

Заинтересовани могу упутити захтев за разгледање ресторана и добити све информације у вези са пословним простором на mејл prvoslav.spasic@nis.eu, (064) 888 5111, или на мејл ivan.lj.krstic@nis.eu, (064) 888 1683.

О резултату прикупљених понуда понуђачи ће бити обавештени у року од 30 дана по истеку рока за подношење понуда.

Понуде се достављају у затвореним ковератама на адресу: НИС а.д. Нови Сад, Дирекција за управљање имовином, Сектор закупа непокретне имовине; 21 000 Нови Сад, Народног фронта 12 – са назнаком „Не отварати-понуда за закуп ресторана“.
 
 

4. СТОВАРИШТА

Бр.

Адреса

Опис

Површина (м2)

Почетна цена закупа еура/месечно

Намена

1 Нови Кнежевац, Карађорђева бр. 113 Складиште комбинованог објекта БС Нови Кнежевац и стоваришни простор 301,69 40,00

Складиштење робе

Ограничење:

Забрана стављања у промет нафте, нафтних деривата и робе широке потрошње

2 Пожаревац, Ђуре Ђаковића бб објекти, резервоари, пратећи садржај и опрема, припадајуће земљиште,  ближе описано у у информацији  о стоваришту - 1.100,00 Магацински и канцеларијски простор

Напомена: Цена закупа изражена у еврима плаћа се у динарској противвредности евра, обрачунатa по средњем курсу Народне банке Србије на дан фактурисања. Цена је без урачунатог пореза на додату вредност.

Стоваришта се издају у виђеном стању, на одређено време на рок од 1 године са могућношћу продужења, осим код стоваришта где је другачије наведено у самом огласу.

Детаљније информације се могу добити путем линка у колони табеле под називом "Адреса".

Опционо коришћење припадајућег инвентара уз месечну надокнаду у износу од 1% набавне вредности инвентара.

Закупац је у обавези да поред закупнине сноси и трошкове електричне енергије, воде, грејања, телефона, чистоће, противпожарне заштите, накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта.

Трошкови преправке и адаптације, привођења стоваришта потребној намени, текућег и инвестиционог одржавања, уз претходну сагласност Закуподавца, падају на терет Закупца без права потраживања од Закуподавца.

Закупац не може закупљено стовариште или његов део издати у подзакуп без претходне писане сагласности Закуподавца.

Предност при избору има понуђач који понуди највећу цену закупа. Уколико више понуђача понуди исту висину закупнине уз прихватање осталих услова, Закуподавац задржава право да одреди најповољнијег Закупца.

Закуподавац задржава право да не изврши избор ниједног понуђача.

Међусобни односи са понуђачем ближе ће се уредити уговором о закупу и споразумом о антикорупцијском понашању (могу се погледати на линку испред) који ће израдити НИС а.д. Нови Сад. Уколико изабрани понуђач не потпише понуђени му уговор о закупу у року од 7 дана од дана када му се достави на потписивање, сматраће се да је одустао од понуде.

Понуде могу поднети правна лица.

Рок за доставу понуда је: 03.09.2018. године.

Понуда за закуп стоваришта треба да садржи:

– назив, адресу, телефон, факс, мејл адресу понуђача,
- адресу и редни број стоваришта за коју се пријављује из огласа,
- понуђени износ закупнине по м2 у еурима,
- делатност којом ће се у стоваришту бавити,
- изјаву понуђача да ће стовариште узети у виђеном стању и исти привести намени сопственим средствима без права потраживања од закуподавца.

Уз понуду правна лица прилажу фотокопију извода из регистра привредних субјекта и порески индентификациони број (ПИБ).

Заинтересовани могу упутити захтев за разгледање пословног простора/стана и добити све информације у вези са пословним простором на mејл prvoslav.spasic@nis.eu, (064) 888 5111, или на мејл ivan.lj.krstic@nis.eu, (064) 888 1683