Продаја некурентне робе

Обавештење:
Notice:

Спискови некурентне робе:

 

Цена материјала изражена у динарима без урачунатог ПДВ-a, трошкове ПДВ-a сноси купац.

Предметни материјали се продају у виђеном стању са локација које су приказанe у табелама.

Предност при избору купца има понуђач који понуди највећу цену за материјале. Уколико више понуђача понуди исту цену за материјале уз прихватање осталих услова, Продавац задржава право да одреди најповољнијег Купца.

Продавац задржава право да не изврши избор ниједног понуђача.

Све пристигле понуде у току недеље се разматрају сваког понедељка најкасније до 12:00h када се и листе понуђених материјала ревидирају.

Међусобни односи са понуђачем ближе ће се уредити уговором о купопродаји који ће израдити НИС а.д. Нови Сад. Уколико изабрани понуђач не потпише понуђени му уговор у року од 5 радних дана од дана када му се достави на потписивање, сматраће се да је одустао од понуде.

Понуде могу поднети правна лица.

Понуда треба да буде потписана и печатирана од стране овлашћеног лица фирме и да садржи:

 

  • назив, адресу, телефон, факс, мејл адресу понуђача,
  • назив групе и редни број материјала,
  • понуђени износ са и без ПДВ-а за сваку ставку у динарима посебно.

 

Уз понуду правна лица прилажу фотокопију извода из регистра привредних субјекта и порески индентификациони број (ПИБ), ОП образац – депоновог потписа, потврду о извршеном еведентирању ПДВ.

Заинтересовани могу упутити захтев за разгледање предметних материјала и добити све информације:

srdjan.dobrosavljevic@nis.eu или на телефонски број (064) 888-1829

Понуде се подносе у затвореним ковератама на адресу:

НИС а.д. Нови Сад

Функција за МТ и СП и КИ

Дирекција за планирање,развој и управљање залихама

н/р Срђан Добросављевић

21000 Нови Сад, Народног Фронта 12

– са назнаком „Понуда за НКР – Не отварати”.