Продаја некурентне робе

Обавештење НИС А.Д.НОВИ САД ВРШИ :

yes1) ПРОДАЈУ НЕПОТРЕБНЕ ИМОВИНЕ (РАСХОДОВАНИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА,МАТЕРИЈАЛА И ОТПАДА) ПУТЕМ ОТВОРЕНИХ АУКЦИЈА, ( доступних за преглед у продужетку или на страници http://www.tenderi.nis.eu/sr/aukcije )

  • Тренутно објављене Аукције:
  • У припреми за продају: 

Понуде се подносе у складу са инструкцијом из Аукцијске документације


mail2) СТАЛНУ ПРОДАЈУ НЕПОТРЕБНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И МАТЕРИЈАЛА СА СВОЈИХ СКЛАДИШТА.

Спискови материјала за продају се налазе у продужетку и подељени су по групама и пословним областима. 

►Спискови некурентне робе (резервни делови и материјали са складишта) по:

⇒Пословним областима

⇒Групама

Цена материјала изражена у динарима без урачунатог ПДВ-a, трошкове ПДВ-a сноси купац.Предметни материјали се продају у виђеном стању са локација које су приказанe у табелама.Предност при избору купца има понуђач који понуди највећу цену за материјале. Уколико више понуђача понуди исту цену за материјале уз прихватање осталих услова, Продавац задржава право да одреди најповољнијег Купца.Продавац задржава право да не изврши избор ниједног понуђача.

Међусобни односи са Купцем ближе ће се уредити типском формом уговора о купопродаји који ће израдити НИС а.д. Нови Сад. Уколико изабрани понуђач не потпише понуђени му уговор у року од 5 радних дана од дана када му се достави на потписивање, сматраће се да је одустао од понуде.

Понуду могу поднети правна лица а иста мора да буде потписана и печатирана од стране овлашћеног лица фирме и да садржи:

  • назив, адресу, телефон, мејл адресу понуђача,
  • назив групе и редни број материјала,
  • понуђени износ са и без ПДВ-а за сваку ставку у динарима посебно.

Уз понуду правна лица прилажу фотокопију извода из АПР и порески индентификациони број (ПИБ), образац – депоновог потписа.

Заинтересовани могу упутити захтев за разгледање предметних материјала и добити све информације:

srdjan.dobrosavljevic@nis.eu или на телефонски број (064) 888-1829 ; (021) 481-5215

Понуде се подносе у затвореним ковертама на адресу:

"НИС а.д. Нови Сад

Функција за МТ и СП и КИ

Дирекција за планирање,развој и управљање залихама

н/р Срђан Добросављевић

21000 Нови Сад, Народног Фронта 12"

– са назнаком „Понуда за НКР – Не отварати”.