Prodaja nekurentne robe

Obaveštenje: Notice:

Spiskovi nekurentne robe:

 

Cena materijala izražena u dinarima bez uračunatog PDV-a, troškove PDV-a snosi kupac.

Predmetni materijali se prodaju u viđenom stanju sa lokacija koje su prikazane u tabelama.

Prednost pri izboru kupca ima ponuđač koji ponudi najveću cenu za materijale. Ukoliko više ponuđača ponudi istu cenu za materijale uz prihvatanje ostalih uslova, Prodavac zadržava pravo da odredi najpovoljnijeg Kupca.

Prodavac zadržava pravo da ne izvrši izbor nijednog ponuđača.

Sve pristigle ponude u toku nedelje se razmatraju svakog ponedeljka najkasnije do 12:00h kada se i liste ponuđenih materijala revidiraju.

Međusobni odnosi sa ponuđačem bliže će se urediti ugovorom o kupoprodaji koji će izraditi NIS a.d. Novi Sad. Ukoliko izabrani ponuđač ne potpiše ponuđeni mu ugovor u roku od 5 radnih dana od dana kada mu se dostavi na potpisivanje, smatraće se da je odustao od ponude.

Ponude mogu podneti pravna lica.

Ponuda treba da bude potpisana i pečatirana od strane ovlašćenog lica firme i da sadrži:

 

  • naziv, adresu, telefon, faks, mejl adresu ponuđača,
  • naziv grupe i redni broj materijala,
  • ponuđeni iznos sa i bez PDV-a za svaku stavku u dinarima posebno.

 

Uz ponudu pravna lica prilažu fotokopiju izvoda iz registra privrednih subjekta i poreski indentifikacioni broj (PIB), OP obrazac – deponovog potpisa, potvrdu o izvršenom evedentiranju PDV.

Zainteresovani mogu uputiti zahtev za razgledanje predmetnih materijala i dobiti sve informacije:

srdjan.dobrosavljevic@nis.eu ili na telefonski broj (064) 888-1829.

Ponude se podnose u zatvorenim koveratama na adresu:

NIS a.d. Novi Sad

Funkcija za MT i SP i KI

Direkcija za planiranje,razvoj i upravljanje zalihama

n/r Srđan Dobrosavljević

21000 Novi Sad, Narodnog Fronta 12

– sa naznakom „Ponuda za NKR – Ne otvarati”.